Zamknij
W lewo
W prawo

Regulamin sklepu

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

I.         POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.          Niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego Lunahop.pl (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady dokonywania zakupów oraz świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego dostępnego w domenie lunahop.pl (zwanego dalej „Sklepem Internetowym”).

2.          Sprzedającym jest DMCOM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-793) ul. Ludwika Rydygiera 6/143, posiadająca nip: 777-324-69-07  (zwana dalej „Sprzedającym”).

3.          Do korzystania ze Sklepu Internetowego konieczne jest urządzenie z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji. Do korzystania z niektórych funkcjonalności Sklepu Internetowego, w tym rejestracji, a także składania zamówień i zawierania umów sprzedaży, niezbędne jest aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

4.          Kontakt ze Sprzedającym odbywa się:

a.     drogą elektroniczną na adres: agnes@lunahop.pl

II. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO  

 1. Klientami Sklepu Internetowego (zwanymi dalej „Klientami”) mogą być osoby fizyczne, które posiadają zdolność do czynności prawnych w zakresie umożliwiającym im skuteczne dokonywanie zakupów, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
 2. W celu łatwiejszego korzystania ze Sklepu Internetowego, Klient może dokonać rejestracji (założenie konta), poprzez wypełnienie elektronicznego formularza dostępnego w Sklepie Internetowym, podając swój adres e-mail, imię, nazwisko, adres oraz numer telefonu komórkowego. Utworzenie i korzystanie z konta jest bezpłatne. W wyniku prawidłowo dokonanej rejestracji Klient otrzymuje dostęp do utworzonego konta, z którego może korzystać w ramach Sklepu internetowego po podaniu zgłoszonego podczas rejestracji hasła (logowanie).
 3. Z chwilą otrzymania przez Klienta dostępu do utworzonego dla niego konta, pomiędzy Klientem a Sprzedającym zawierana jest umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia konta.
 4. Konto zawiera dane Klienta podane przez niego w formularzu rejestracyjnym oraz historię jego zakupów w ramach Sklepu Internetowego. W przypadku jakichkolwiek zmian danych umieszczonych w koncie, Klient zobowiązany jest do niezwłocznego ich zaktualizowania korzystając ze stosownego formularza dostępnego w ramach Sklepu Internetowego. Klient odpowiada za wskazywanie danych niepełnych, nieaktualnych bądź nieprawdziwych bądź brak stosownych aktualizacji swoich danych.
 5. Klientowi nie wolno udostępniać innym osobom możliwości korzystania z konta, w tym ujawniać hasła służącego dostępowi do konta. Klient zobowiązany jest zachować hasło do Konta w tajemnicy i zabezpieczyć je przed ujawnieniem. Klient jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Sprzedającego, jeśli dane dostępowe do konta zostały przejęte przez osoby trzecie i wyjaśnić okoliczności ich przejęcia.
 6. Konto prowadzone jest na rzecz Klienta przez czas nieokreślony. Klient może w każdym czasie żądać zaprzestania prowadzenia dla niego konta poprzez oświadczenie złożone Sprzedającemu. Klient może domagać się zaprzestania prowadzenia konta także w inny sposób, o ile jego tożsamość jako posiadacza konta może zostać właściwie zweryfikowana. Niezależnie od powyższego, Klient, który dokonał rejestracji, ale nie dokonał zakupów, ani nie skorzystał z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedającego w ramach Sklepu Internetowego, może od tak zawartej umowy odstąpić bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia dokonania rejestracji.
 7. Klienci, którzy nie posiadają zarejestrowanego konta, podczas dokonywania zakupów będą zobowiązani do podania adresu dostawy, tj. imienia i nazwiska odbiorcy, adresu dostawy – w celu wykonania umowy sprzedaży oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu komórkowego – w celu kontaktu w sprawie wykonania dostawy.
 8. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz postanowieniami Regulaminu, w szczególności niedostarczania treści o charakterze bezprawnym i korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania.
 9. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego wynikające z:
  1. siły wyższej i innych nadzwyczajnych okoliczności;
  2. niedozwolonego działania osób trzecich;
  3. niespełnienia przez Klienta warunków, określonych w Regulaminie.
 10. W przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, przepisów prawa lub dobrych obyczajów, Sprzedający może rozwiązać umowę z Klientem bądź zawiesić jej wykonywanie w ramach określonego konta. W szczególności dotyczy to sytuacji, w której Klient pobrał lub wykorzystał w jakimkolwiek zakresie dostępne w ramach Sklepu Internetowego materiały bez zgody Sprzedającego.

III. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

 1. W ramach Sklepu Internetowego publikowane są informacje o produktach (dalej zwanych „Produktami”) oraz warunki ich zakupu i dostawy. W celu uniknięcia wątpliwości, informacje te nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do składania ofert o treści wskazanej w informacji o Produkcie. Dokonanie przez Klienta wyboru Produktów oraz potwierdzenie woli ich zakupu stanowi natomiast ofertę do zawarcia umowy kupna wskazanych Produktów (dalej zwaną „Zamówieniem”).
 2. Klient dokonuje wyboru Produktów poprzez dodanie wybranych Produktów do (wirtualnego) koszyka. Umieszczenie Produktów w koszyku nie wiąże się z ich rezerwacją. W przypadku wyczerpania ilości dostępnych Produktów przed zatwierdzeniem Zamówienia przez Klienta, Sprzedający zastrzega, że Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji.
 3. Po dokonaniu wyboru Produktów, a przed dokonaniem wyboru formy płatności, Klient zobowiązany jest do wskazania pełnego i prawidłowego adresu do wysyłki oraz numeru telefonu, który do czasu dostawy nie powinien ulec zmianie. Zmiana adresu dostawy możliwa jest tylko w nadzwyczajnych okolicznościach po uzgodnieniu z Sprzedającym oraz przed przekazaniem Produktów przewoźnikowi w celu dostarczenia.
 4. Po złożeniu Zamówienia przez Klienta oraz wyborze metody płatności, Klient otrzymuje od Sprzedającego drogą poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia Zamówienia. Gdy Zamówienie zostanie przyjęte przez Sprzedającego Klient otrzymuje stosowną wiadomość. Z chwilą otrzymania tej wiadomości przez Klienta dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Klientem. W przypadku, gdy tylko część Zamówienia została potwierdzona, wówczas dochodzi do zawarcia umowy tylko, co do potwierdzonych Produktów.
 5. Jeśli Sprzedający nie może spełnić świadczenia w całości lub w części z uwagi na to, że Produkt nie jest dostępny, bądź z uwagi na nieprzewidziane okoliczności nie został dostarczony do Sprzedającego bądź uległ uszkodzeniu lub utracie, wówczas Sprzedający niezwłocznie zawiadomi Klienta oraz zwróci mu otrzymaną cenę albo spełni świadczenie zastępcze o takiej samej wartości jak uiszczona cena – według wyboru i za zgodą Klienta.
 6. Procedurę złożenia Zamówienia (przy płatności przelewem) kończy potwierdzenie przez Klienta dokonanie Zamówienia poprzez wybór opcji „Kupuję i Płacę”. Po wybraniu opcji „Kupuję i Płacę” Klient zostaje przekierowany na adres strony internetowej dostawcy usług płatniczych, na której postępuje zgodnie z zawartymi na niej wskazówkami w celu zakończenia procesu zapłaty ceny za Produkt.
 7. Do zawarcia umowy sprzedaży Produktów objętych Zamówieniem dochodzi z chwilą zakończenia przez Klienta procesu zapłaty ceny za Produkt. Sprzedający poinformuje Klienta o otrzymaniu zapłaty za zamówiony Produkt i rozpoczęciu procedury dostawy Produktu do Klienta.
 8. Sprzedający zastrzega sobie prawo odmowy realizacji dostawy Produktu, w szczególności, gdy:
  1. Zamówienie nie zawiera wszystkich istotnych danych,
  2. Zamówienie zawiera dane nieprawidłowe lub nieprawdziwe,
  3. Klient opóźnia się z płatnością wobec Sprzedającego.

O odmowie realizacji dostawy Produktu Sprzedający informuje Klienta drogą poczty elektronicznej (e-mail) na adres wskazany przez Klienta.

IV. CENY, METODY PŁATNOŚCI I DOSTAWY

 1. Ceny Produktów są podane w walucie polskiej (PLN). Sprzedający nie jest płatnikiem VAT, ceny nie zawierają podatku VAT.
 2. Ostateczna kwota do zapłaty przez Klienta za zamówiony Produkt lub Produkty obejmuje cenę za dany Produkt lub Produkty oraz koszt dostawy.
 3. Dostawa zamówionych Produktów do Klienta realizowana jest za pośrednictwem wskazanego przez Sprzedającego podmiotu zajmującego się świadczeniem usług pocztowych lub przewozowych.
 4. Klient dokonuje płatności za produkty za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych. Sprzedający może dopuszczać również dokonanie zapłaty za pobraniem, jeżeli taka możliwość jest prezentowana przy danym Produkcie lub Zamówieniu.
 5. Sprzedający dostarcza Klientowi, według jego wyboru, paragon lub fakturę.
 6. W przypadku przedpłaty Produkt zostanie wysłany przez Sprzedającego w terminie 2 dni roboczych od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedającego.   
 7. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Polski. Dostawa poza granice Polski możliwa jest po wcześniejszym ustaleniu między Sprzedającym a Klientem.
 8. Klient po otrzymaniu przesyłki zawierającej Produkty zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki. w przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub innych zastrzeżeń podczas odbioru przesyłki, należy sporządzić w obecności przewoźnika protokół zastrzeżeń, określając precyzyjnie ilość i rodzaj Produktów oraz ich uszkodzenia zgodnie z procedurą obowiązującą u danego operatora pocztowego/przewoźnika, który doręczał przesyłkę.
 9. Jeżeli Klient nie odbierze zamówionych Produktów, Sprzedający ma prawo według swojego wyboru:
  1. ponownie wysłać zamówiony Produkt na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu lub wyznaczyć Klientowi nowy termin odbioru Produktu w siedzibie Sprzedającego
   z zagrożeniem, że w razie upływu terminu odstąpi od umowy sprzedaży; lub
  2. bez wezwania do odbioru odstąpić od umowy sprzedaży.
 10. Klient jest zobowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez Sprzedającego z tytułu nieodebrania Produktu, o którym mowa w niniejszym podpunkcie – w tym kosztów zwrotu przesyłki do Sprzedającemu oraz kosztów ponownej przesyłki Produktu do Klienta w przypadku uprzedniego nieodebrania przesyłki przez Klienta.
 11. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

V. NEWSLETTER

 1. Sprzedający może świadczyć drogą elektroniczną na rzecz Klientów usługę newsletter, polegającą na bezpłatnym informowaniu ich o promocjach, wybranych Produktach, konkursach i nowościach w ramach Sklepu internetowego, a także o usługach świadczonych przez Sprzedającego, poprzez wysyłanie wybranych treści drogą poczty elektronicznej na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (e-mail). Usługa świadczona jest na rzecz Klientów, którzy wyrazili na to zgodę. Klient może w każdym momencie zmodyfikować bądź zrezygnować z usługi newsletter poprzez wysłanie rezygnacji na adres e-mail podany w stopce każdej wiadomości typu newsletter.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do:
  1. wysyłania do Klientów za pośrednictwem usługi newsletter reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  2. czasowego wyłączania usługi newsletter;
  3. całkowitego zaprzestania świadczenia usługi newsletter po uprzednim powiadomieniu Klientów korzystających z tej usługi, bez konieczności podania przyczyny;
  4. zaprzestania świadczenia usługi newsletter na rzecz konkretnego Klienta, w przypadku, gdy podejmuje on działania ingerujące w niezakłócone korzystanie z usługi przez innych bądź dopuszcza się do działań naruszających przepisy prawa bądź niniejszy Regulamin.

VI. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Prawa do logotypu Sklepu internetowego, szaty graficznej, kompozycji stron Sklepu Internetowego (tzw. layout) przysługują Sprzedającemu.
 2. Zakazane jest kopiowanie, reprodukcja, modyfikowanie, przetwarzanie (także w celu dalszego udostępnienia osobom trzecim w ramach innych serwisów jak i poza Internetem) materiałów wskazanych w punkcie powyżej bez wyraźniej zgody Sprzedającego wyrażonej na piśmie.
 3. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Sklepie Internetowym w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń Sprzedającego, w tym charakterystycznych elementów grafiki, bez zgody Sprzedającego bądź innego podmiotu uprawnionego do udzielenia takiej zgody.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Sprzedający dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia ochrony danych osobowych Konsumentów i Przedsiębiorców.
 2. Sprzedający stosuje środki organizacyjne i techniczne służące bezpieczeństwu przetwarzanych danych i informacji, w tym środki wymagane w przepisach obowiązującego prawa.
 3. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych określa Polityka Prywatności i Plików Cookie Lunahop.pl dostępna na stronie internetowej www.lunahop.pl.

VIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY PRODUKTÓW OBJĘTYCH ZAMÓWIENIEM

 1. Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy dotyczącej Zamówienia bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu, z zastrzeżeniem ust. 11 poniżej. Powyższe uprawnienie przysługuje także przedsiębiorcom, prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, w zakresie w jakim przepisy prawa zrównują ich ochronę z konsumentami.
 2. Odstąpienie od umowy dotyczącej Zamówienia może nastąpić drogą elektroniczną na adres e-mail Sprzedającego agnes@lunahop.pl bądź pisemną na adres Sprzedającego. Zasady odstąpienia od umowy dotyczącej Zamówienia, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, określone są w pouczeniu, stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu.
 3. W przypadku, gdy w ramach jednego Zamówienia, Klient zakupił więcej niż jeden Produkt, odstąpienie dotyczyć może wszystkich lub tylko wybranych przez Klienta Produktów, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy Produkt sprzedawany jest jako komplet lub zestaw – odstąpienie możliwe jest w stosunku do tego kompletu, zestawu.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy dotyczącej Zamówienia, Zwrot Produktu powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy dotyczącej Zamówienia. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Koszt odesłania Produktu do Sprzedającego ponosi Klient.  
 5. W przypadku przekroczenia terminu odstąpienia od umowy lub terminu na zwrot Produktu określonych w niniejszym artykule Sprzedający może odesłać Klientowi zwrócony Produkt na jego koszt.
 6. Niezastosowanie się przez Klienta do opisanej powyżej procedury odstąpienia od umowy, może skutkować opóźnieniem zakończenia procedury odstąpienia od umowy, a tym samym zlecenia zwrotu środków należnych Klientowi.
 7. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, Sprzedający dokonuje nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrotu uiszczonej przez Klienta należności (w tym podstawowych kosztów dostarczenia Produktów) w sposób analogiczny do wybranego przez Klienta sposobu płatności, chyba że Strony zgodziły się na inny sposób zwrotu należności, który nie wiąże się dla Klienta z żadnymi kosztami. W przypadku, gdy Klient skorzystał przy zakupie z przysługującego mu rabatu, zwrot należności umniejszony zostanie o wartość wykorzystanego rabatu, który Klient będzie mógł wykorzystać w przyszłych transakcjach o ile możliwość taka będzie wynikać z regulaminu określającego zasady przyznania rabatów lub bonów rabatowych.
 8. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem należności otrzymanych od Klienta, o których mowa w ust. 7 do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Produktu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. W przypadku odstąpienia od umowy dotyczącej Zamówienia, Sprzedający zwróci Klientowi koszt jaki Klient poniósł tytułem odesłania do Sprzedającego Produktu, będącego przedmiotem Zamówienia, do wysokości najtańszego, zwykłego sposobu dostarczenia oferowanego przez Sprzedającego.
 10. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą odpowiednio w stosunku do Produktu (kompletu, zestawu), od którego zakupu Klient odstąpił.
 11. Prawo odstąpienia od umowy dotyczącej Zamówienia nie przysługuje w przypadkach określonych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w szczególności w odniesieniu do Produktów:
  1. nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji Klienta lub służących zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb Klienta;
  2. ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do użycia;
  3. dostarczanych w zapieczętowanych opakowaniach, które po otwarciu opakowania nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia, lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  4. które po dostarczeniu ze względu na swój charakter zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

IX. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Klient może złożyć reklamację wobec Sprzedającego, w szczególności w przypadku niezgodności Produktu z umową bądź wad Produktu, a także jeżeli działania Sprzedającego są realizowane niewłaściwie lub niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. Reklamacje można zgłaszać:
  1. pisemnie na adres siedziby Sprzedającego;
  2. elektronicznie na adres e-mail Sprzedającego.
 3. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, dane kontaktowe (zgłoszone podczas zakupu), opisanie transakcji, której reklamacja dotyczy lub innych okoliczności uzasadniających reklamację, a także konkretne żądanie Klienta związane ze składaną reklamacją. W przypadku, gdy reklamacja dotyczy Produktu wraz ze złożeniem reklamacji należy złożyć Produkt, podlegający reklamacji oraz potwierdzenie dokonania jego zakupu. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Sprzedający zwraca się do Klienta składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 4. Sprzedający rozpozna reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w sposób zgodny ze swoim życzeniem (np. drogą korespondencji elektronicznej, na adres podany przez niego w drodze rejestracji bądź pisemnie). W przypadku odrzucenia reklamacji Sprzedający powiadomi o tym Klienta podając powody tej decyzji.
 5. Gdy wymiana bądź naprawa Produktu okaże się możliwa, Sprzedający powiadomi o tym Klienta oraz przekaże wszelkie informacje dotyczące dalszego toku postępowania.
 6. W przypadku uzasadniającym zwrot ceny, należność za zakupiony przez Klienta Produkt zostanie zwrócona w terminie 14 dni po uzyskaniu przez Sprzedającego zwrotu tego Produktu. Zwrot zapłaconej przez Klienta ceny następuje w sposób analogiczny do wybranej przez Klienta metody płatności za Produkt. W przypadku, gdy Klient skorzystał przy zakupie Produktu z rabatu, zwrot ceny umniejszony zostanie o wartość wykorzystanego rabatu. Klient będzie mógł skorzystać z tego rabatu w przyszłych zakupach na zasadach jakie przysługiwały Klientowi przed zawarciem transakcji w stosunku do której następuje zwrot ceny.
 7. Sprzedający nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 8. Klient będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i pomocy w ocenie roszczenia, w tym:
  1. może skierować sprawę do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy inspekcji handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie zaistniałego sporu;
  2. może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia zaistniałego sporu;
  3. może skorzystać z bezpłatnej pomocy w sprawie pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów oraz organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów;
  4. może skorzystać z europejskiej platformy ODR (Online Dispute Resolution) dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 9. Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient niebędący Konsumentem) ma prawo złożyć reklamację zgodnie z przepisami prawa, przy czym odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do uprawnienia Klienta do żądania usunięcia wady bądź wymiany. Sprzedający wedle swego wyboru niezwłocznie wadę usunie albo wymieni produkt wadliwy na wolny od wad. Sprzedający może także odstąpić od umowy dokonując zwrotu zapłaconej ceny za produkt dotknięty wadą fizyczną. W pozostałym zakresie odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady produktu w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami jest wyłączona.
 10. Konsumenci mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl.

X. ZMIANY REGULAMINU

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, w przypadku:
  1. zmiany przepisów prawa, decyzji lub wytycznych organów państwowych lub orzecznictwa sądów mających bezpośredni wpływ na kształtowanie praw i obowiązków Klientów lub Sprzedającego;
  2. zmian technicznych redakcyjnych, mających na celu aktualizację danych lub lepsze rozumienie treści Regulaminu;
  3. zmiany działania bądź architektury Sklepu Internetowego, w szczególności zmiany funkcjonalności bądź zakresu świadczenia usług;
  4. z uwagi na względy bezpieczeństwa danych oraz w celu zapobiegania nadużyciom lub naruszeniu praw bądź uzasadnionego interesu Sprzedającego;
 2. Zmiany Regulaminu nie będą powodowały konieczności dokonania przez Klienta zapłaty dodatkowych kwot, a także naruszały istoty zawartych umów sprzedaży.
 3. W przypadku zmiany Regulaminu, Sprzedający poinformuje o tym na stronach Sklepu internetowego. Odmowa akceptacji zmiany Regulaminu jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach prowadzenia konta.
 4. Nowy Regulamin wchodzi w życie od dnia wskazanego w informacji o jego zmianie, przy czym w zakresie dotyczącym świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach prowadzenia konta nastąpi nie wcześniej jednak niż po upływie 15 dni od dnia ogłoszenia zmiany.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W razie uznania niektórych postanowień Regulaminu za nieważne w orzeczeniu sądu lub innego uprawnionego organu, pozostałe postanowienia pozostają ważne.
 2. Prawem właściwym dla umów sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedającym na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory, które wynikną na tle stosowania niniejszego Regulaminu pomiędzy Klientem niebędącym konsumentem a Sprzedającym, będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny w Warszawie.
 3. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie narusza jakichkolwiek uprawnień Klienta wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827 z późniejszymi zmianami) lub przepisów bezwzględnie obowiązującego prawa. Niniejszy Regulamin nie może być również interpretowany jako zmierzający do jakiegokolwiek innego wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności, której wyłączenie lub ograniczenie nie jest dopuszczalne na podstawie obowiązującego prawa.
 4. Regulamin dostępny jest nieprzerwanie na stronie internetowej lunahop.pl

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 – Pouczenie w zakresie odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu (Zamówienia)

© 2020 lunahop.pl